Có 1 kết quả:

huí zhí

1/1

huí zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

receipt (written acknowledgement of receipt of an item)