Có 1 kết quả:

huí guī rè

1/1

huí guī rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

recurring fever