Có 1 kết quả:

huí miáo

1/1

huí miáo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flyback (of electron beam in cathode ray tube)
(2) retrace