Có 1 kết quả:

Huí zú rén

1/1

Huí zú rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Hui person
(2) member of Hui ethnic group living across China