Có 1 kết quả:

huí guī nián

1/1

huí guī nián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the solar year
(2) the year defined as the period between successive equinoxes