Có 1 kết quả:

huí lù zhī zāi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to have one's house burned down
(2) fire disaster