Có 1 kết quả:

huí bǐng

1/1

huí bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to report back to one's superior