Có 1 kết quả:

huí gòu

1/1

huí gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) buyback
(2) repurchase
(3) to buy back