Có 1 kết quả:

huí mén

1/1

huí mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

first return of bride to her parental home