Có 1 kết quả:

yīn rén ér yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

varying from person to person (idiom); different for each individual