Có 1 kết quả:

yīn gōng xùn zhí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to die as in the line of duty (idiom)