Có 1 kết quả:

yīn yùn ér hūn

1/1

yīn yùn ér hūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

shotgun wedding (idiom)