Có 1 kết quả:

yīn xún shǒu jiù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (idiom) to continue in the same old rut
(2) diehard conservative attitudes