Có 1 kết quả:

yīn yìng

1/1

yīn yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to respond accordingly to
(2) to adapt to
(3) to cope with