Có 2 kết quả:

yīn tè wǎng tí gōng shāng ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤyīn tè wǎng tí gòng shāng ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥˋ ㄕㄤ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Internet service provider (ISP)

Từ điển phổ thông

nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)