Có 1 kết quả:

tuán yuán

1/1

tuán yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) member
(2) group member