Có 1 kết quả:

tuán yuán

1/1

tuán yuán

giản thể

Từ điển phổ thông

đoàn viên, sum họp, gặp gỡ

Từ điển Trung-Anh

to have a reunion