Có 1 kết quả:

tuán shàn

1/1

tuán shàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

circular fan