Có 1 kết quả:

tuán liàn

1/1

tuán liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

local militia formed to suppress peasant rebellion (old)