Có 1 kết quả:

tuán jié jiù shì lì liang

1/1

Từ điển Trung-Anh

unity is strength (revolutionary slogan and popular song of 1943)