Có 1 kết quả:

tuán jù

1/1

tuán jù

giản thể

Từ điển phổ thông

đoàn tụ, tụ hợp

Từ điển Trung-Anh

(1) to reunite
(2) to have a reunion