Có 1 kết quả:

tuán zhǎng

1/1

tuán zhǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) regimental command
(2) head of a delegation