Có 1 kết quả:

cōng mén

1/1

cōng mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) window
(2) chimney