Có 1 kết quả:

hú lún

1/1

hú lún

giản thể

Từ điển phổ thông

1. nguyên vẹn
2. không biết, chưa hiểu

Từ điển Trung-Anh

(1) complete
(2) whole