Có 1 kết quả:

hú lún tūn zǎo ㄏㄨˊ ㄌㄨㄣˊ ㄊㄨㄣ ㄗㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to swallow in one gulp (idiom)
(2) (fig.) to accept without thinking
(3) to lap up