Có 1 kết quả:

wéi lán ㄨㄟˊ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fencing
(2) railings
(3) fence