Có 1 kết quả:

wéi lán

1/1

wéi lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fencing
(2) railings
(3) fence