Có 1 kết quả:

wéi wǎng

1/1

wéi wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seine net
(2) wire mesh fence
(3) fence screen