Có 1 kết quả:

gù tǐ wù lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

solid state physics