Có 1 kết quả:

gù zhí jǐ jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to persist in one's views