Có 1 kết quả:

gù dìng diàn huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) landline telephone
(2) fixed-line telephone