Có 1 kết quả:

gù dìng diǎn

1/1

gù dìng diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fixed point
(2) calibration point