Có 1 kết quả:

gù tǐ

1/1

gù tǐ

phồn thể

Từ điển phổ thông

vững chắc, rắn chắc

Từ điển Trung-Anh

solid