Có 1 kết quả:

guó chǎn

1/1

guó chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) made in one's own country
(2) made in China