Có 1 kết quả:

guó zhài

1/1

guó zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) national debt
(2) government debt