Có 1 kết quả:

guó gòng hé zuò ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

First United Front between Guomindang and Communist party, 1923-1927