Có 1 kết quả:

guó wù qīng ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄑㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Secretary of State