Có 1 kết quả:

guó wù cì qīng ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄘˋ ㄑㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Under Secretary of State