Có 1 kết quả:

Guó wù yuàn Gǎng Àò Shì wù Bàn gōng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hong Kong and Macao Affairs Office (State Council, of PRC)