Có 1 kết quả:

guó jūn

1/1

guó jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

monarch