Có 1 kết quả:

Guó jiā Jūn pǐn Mào yì Guǎn lǐ Wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

State Administration Committee on Military Products Trade (SACMPT)