Có 1 kết quả:

guó bīn guǎn

1/1

guó bīn guǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

state guesthouse