Có 1 kết quả:

Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

State-owned Assets Supervision and Administration Commission SASAC