Có 1 kết quả:

guó bǐng

1/1

guó bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

state power