Có 1 kết quả:

guó huái shù

1/1

guó huái shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

locust tree (Sophora japonica)