Có 1 kết quả:

Guó mín dǎng

1/1

Guó mín dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Guomindang or Kuomintang (KMT)
(2) Nationalist Party