Có 1 kết quả:

Guó měi Diàn qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

GOME Electrical Appliances (founded in Beijing, 1987)