Có 1 kết quả:

guó sè tiān xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

national grace, divine fragrance (idiom); an outstanding beauty