Có 1 kết quả:

guó fáng xiàn dài huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

modernization of national defense, one of Deng Xiaoping's Four Modernizations