Có 1 kết quả:

guó jì gōng rèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

internationally recognized