Có 1 kết quả:

guó jì zhàn zhēng zuì fǎ tíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

International war crimes tribunal